Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

1.1 Revuw: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “Revuw” de besloten venootschap Revuw B.V..

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Revuw een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Revuw te verlenen diensten, zoals beschreven op Revuw.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser, uitsluitend met het doel het review portaal op te zetten en te onderhouden.

1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Revuw en Licentienemer op grond waarvan Revuw aan Licentienemer Diensten verleent of goederen levert.

1.5 Systeem: Door Revuw beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van het review portaal) waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Reviewportaal: De door Licentienemer beheerde review portaal op basis van het Systeem van Revuw.

1.7 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Revuwen op alle met Revuw gesloten Overeenkomsten waarbij Revuw goederen en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.

 

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Licentienemer gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

 

2.4 Revuw is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

 

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Revuw tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

2.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

2.7 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Revuw en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 

3.1 Alle aanbiedingen van Revuw zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Revuw verstrekte gegevens waarop Revuw zijn aanbieding heeft gebaseerd.

 

3.2 De Overeenkomst tussen Revuw en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Revuw.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

 

3.3 Revuw heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

 

3.4 Licentienemer benoemt ten minste één contactpersoon. Licentienemer zorgt ervoor dat één contactpersoon beschikbaar is tijdens normale kantooruren. Een verandering met betrekking tot een contactpersoon moet terstond worden meegedeeld aan Revuw.

 

Artikel 4 – Licentie

 

4.1 Revuw is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Systeem en gerelateerde software.

 

4.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, review portaal, databestanden, apparatuur, opleiding-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Revuw, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

 

4.3 Revuw verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

 

4.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook terbeschikking van een derde te stellen.

 

4.5 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

4.6 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, review portaal, databestanden, apperatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

 

4.7 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Revuw steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, review portaal, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

4.8 Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineering van het intellectueel eigendom.

 

4.9 Revuw is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

4.10 Zonder toestemming van Revuw is het Licentienemer verboden de door Revuw verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

 

5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt.

 

 

5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of Revuw de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 kalenderdagen voor het einde van de desbetreffende periode.

 

5.3 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

 

 

5.4 Licentienemer zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Revuw verkregeninformatie binnen twee werkdagen na de datum van opzegging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

 

 

5.5 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.

 

 

5.6 Revuw en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen;

 

 

– indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
– Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
– Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Revuw haar activiteiten staakt of liquideert.

 

5.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen:

 

– openstaande betalingen;
– intellectuele eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten Revuw

 

6.1 Revuw spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Wij vragen u om ons per direct op de hoogte te stellen als het Systeem een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan [email protected].

 

6.2 Revuw zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Revuw worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

 

6.3 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Revuw steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Revuw aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Revuw zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Revuw gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

6.4 Revuw is niet betrokken bij de inhoud van het review portaal van Licentienemer, Revuw is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en Diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

 

6.5 Revuw behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Revuw zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

 

6.6 Revuw kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Revuw.

 

6.7 Revuw verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Revuw. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

6.8 Data die wordt gehost door Revuw is opgeslagen binnen de Europese Unie. Revuw spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen het portaal van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

 

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor het opzetten van één review portaal. Revuw stelt aan Licentienemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen computerprogramma’s en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen- tieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Revuw en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

 

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Licentienemer mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Licentienemer zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

 

7.3 Revuw is nimmer verantwoordelijk voor het maken van backups van de gegevens van Licentienemer. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van het portaal.

 

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Revuw door te geven.

 

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Revuw mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

 

– geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
– geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
– geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
– zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
– geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
– niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
– zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
– alle aanwijzingen van Revuw die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.


7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Revuw zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Revuw tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

7.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Revuw.

 

7.8 Bij het aangaan van de overeenkomst is de Licentienemer zelf verantwoordelijk voor het instellen van de integraties met de review websites.

 

7.9 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van het portaal.

 

7.10 Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

 

7.11 Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Revuw uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Licentienemer zal op eerste verzoek van Revuw toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Revuw zal alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij Revuw verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

 

7.12 Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

 

7.13 Revuw is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Revuw gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Revuw verlangen dat Licentienemer daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

 

8.1 Door Revuw opgegeven of met Revuw overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Licentienemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Revuw hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst . Met betrekking tot de door Revuw verrichte prestaties en de daarvoor door Licentienemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Licentienemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Revuw tot het leveren van tegenbewijs.

 

8.2 Revuw is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

 

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Revuw kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Revuw genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

8.4 Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

 

8.5 Indien Revuw een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Revuw geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling

 

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

 

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

 

9.3 Revuw heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

 

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn en over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Licentienemer onverlet.

 

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Revuw, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

 

9.6 Revuw heeft te allen tijde het recht het portaal uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

 

9.7 Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Revuw.

 

9.8 In geval van Diensten aangeboden door Derden, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, gaat Licentienemer bij acceptatie van een aanbod een directe overeenkomst aan met de betreffende derde.

 

9.9 Ter zake (dergelijke, in het vorige artikellid genoemde) Diensten aangeboden door Derden komt geen Overeenkomst tot stand voor de betaaldienstverlening tussen Revuw en Licentienemer, maar tussen de betreffende Derde en Licentienemer. Revuw is dus geen partij bij de hiervoor bedoelde overeenkomst.

 

9.10 Revuw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

 

10.1 Revuw zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Revuw zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. Revuw staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijk en/of beoogde gebruik. Revuw garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Licentienemer is ontwikkeld, anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Revuw volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. De herstelverplichting vervalt indien Licentienemer zonder schriftelijke toestemming van Revuw wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

 

– Herstel van fouten geschiedt op een door Revuw te bepalen locatie en wijze. Revuw is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

 

10.2 Revuw is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

 

10.3 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Revuw en gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

 

– Indien Revuw op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Revuw staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege Revuw aan Licentienemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Licentienemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Licentienemer kenbaar worden gemaakt. Revuw is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Licentienemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

 

10.4 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Licentienemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Revuw op grond van de garantieregeling. Licentienemer dient de geleverde Dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Revuw uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Licentienemer.

 

10.5 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Revuw opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Revuw. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

 

10.6 Het is niet toegestaan om de Overeenkomsttussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractsperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

 

10.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

 

10.8 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Revuw steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

 

10.9 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Revuw aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Revuw zijn gelegen, buiten beschouwing gelaten. Behoudens door Licentienemer te leveren tegenbewijs zal de door Revuw gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1 Indien Revuw bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Licentienemer ontwikkelde programmatuur, review portaal, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Licentienemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van Revuw niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van Revuw aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Licentienemer zijn of worden gedaan.

 

11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, review portaal, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Revuw, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

 

11.3 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, reviewportaal, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

 

11.4 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Revuw steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, review portaal, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

 

11.5 Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Revuw van apparatuur, programmatuur, voor review portaal bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart Revuw tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

11.6 Revuw is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Licentienemer is overeengekomen.

 

11.7 Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 

12.1 De totale aansprakelijkheid van Revuw wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentienemer overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen zaakschade verstaan. Niettegenstaande enige andere bepaling, is de aansprakelijkheid van Revuw jegens Licentienemer uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Revuw in voorkomend geval uitkeert. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Revuw voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000 (vijftigduizend Euro) bedragen.

 

12.2 De aansprakelijkheid van Revuw voor indirecte schade waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer, schade verband houdende met het gebruik van door Licentienemer aan Revuw voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Licentienemer aan Revuw voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Revuw verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

 

12.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Revuw.

 

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Licentienemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Revuw meldt, doch uiterlijk twaalf (12) dagen na het ontstaan van de schade. Iedere vordering tot schadevergoeding door Revuw vervalt door het niet tijdig melden van de schade danwel door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Licentienemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

 

12.5 Licentienemer vrijwaart Revuw voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Licentienemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Revuw geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Licentienemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

12.6 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Revuw zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

12.7 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Revuw, zijn niet aan Revuw toerekenbaar en Revuw is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen.

 

Artikel 13 – Termijnen

 

13.1 Revuw spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Revuw genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Revuw niet en hebben steeds een indicatief karakter.

 

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Revuw en Licentienemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

 

13.3 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Revuw wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Licentienemer Revuw schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Licentienemer Revuw een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Revuw in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Revuw gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Licentienemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

13.5 Revuw is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Licentienemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Licentienemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

 

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

14.2 Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

 

14.3 Bedragen die Revuw vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Revuw ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

14.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Revuw zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 

14.5 Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

 

14.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Revuw kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Licentienemer direct of indirect wijzigt. Revuw is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Licentienemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Licentienemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, review portaal en dergelijke alsmede het recht van Licentienemer tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Revuw, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Revuw vereist is.

 

Artikel 15 – Overmacht

 

15.1 Revuw is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 

– een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Revuw;
– onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
– belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte – – technische infrastructuur;
– werkstakingen;
– brand;
– ongeval of ziekte van personeel;
– Denial of Services (DoS) aanvallen;
– door Revuw onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Revuw afhankelijk is;
– algemene vervoersproblemen;
– Epidemie of Pandemie;
– overmacht van toeleveranciers van Revuw;
– overheidsmaatregelen.


15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat Revuw tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

15.3 Indien Revuw door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 16 – Advisering

 

16.1 Alle door Revuw gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Revuw verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Revuw te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Revuw verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Revuw verleent daarbij geen enkele garantie.

 

16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Revuw is Revuw niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Revuw tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Revuw.

 

Artikel 17 – Privacy

 

17.1 Revuw respecteert de privacy van Licentienemer. Revuw zal persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden die op de website van Revuw is in te zien. De privacyverklaring en verwerkersvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

17.2 Revuw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden zoals een externe partij.

 

17.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Revuw desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

 

17.4 Licentienemer vrijwaart Revuw voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

 

17.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Revuw door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Revuw voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Revuw tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18.2 De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

 

18.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Revuw aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Revuw is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

 

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.