Privacy beleid van Revuw

 

Geachte geïnteresseerde, Revuw heeft groot respect voor de privacy van de gebruikers.

 

De gegevens die via de Site kunnen worden gecommuniceerd zullen met de grootste zorg worden behandeld en met alle middelen die nodig zijn om hun veiligheid te garanderen, in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving geplaatst om de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen. Wij wensen u te informeren dat de “Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens” (voortaan “Verordening” of “GDPR”) de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van gegevens van persoonlijke aard als grondrecht voorziet. Daarom willen wij u overeenkomstig artikel 13 van de GDPR het volgende meedelen.

Wat is Revuw en hoe werkt het?

Revuw biedt haar gebruikers een software platform genaamd Revuw, toegankelijk via de gelijknamige website die, via een reeks functies en interacties met externe providers, Klanten in staat stelt om:

 

(a) De beoordelingen van hun eindklanten centraal te beheren, waarbij ze ook een carrousel van de beste beoordelingen kunnen selecteren die ze op hun landingspagina’s kunnen weergeven;

(b) Actief te communiceren met eindklanten om de gelegenheid te vragen de locatie en/of het gekochte product/dienst te beoordelen;

 

(c) De voortgang van beoordelingen en scores (of “ratings”) monitoren, die ook worden samengevoegd tussen de verschillende dienstverleners;

Revuw treedt, in overeenstemming met de GDPR Regulations, op als:

– Data Controller, met betrekking tot de gegevens van Gebruikers die eigenaar zijn van bedrijven van verschillende aard en/of verdere zakelijke activiteiten (hierna “Merchants”) en browsegegevens, in het bijzonder de gegevens bedoeld in de punten a) en b) van artikel 2 van dit beleid.

– Verwerker voor de gegevens van eindklanten (d.w.z. degenen die het bedrijf van de Merchant beoordelen) die door Merchants worden overgedragen in het kader van het aanvragen, creëren en organiseren van beoordelingen. De verwerking door Revuw met betrekking tot deze categorieën van gegevens wordt geregeld door het “Addendum Gegevensverwerker” ingevolge artikel 28 van het Reglement. Het Addendum vormt een integraal onderdeel van de contractuele relatie tussen Revuw en The Merchant, samen met deze kennisgeving en de algemene voorwaarden.

Revuw gebruikt de door Merchants verstrekte gegevens niet voor eigen doeleinden, zoals marketing, marktonderzoek, communicatie naar derden of verspreiding. Merchants zorgen ervoor dat eindklanten voldoende geïnformeerd zijn dat hun gegevens ook verwerkt worden door externe gegevensverwerkers en in het bijzonder door Revuw.‍

 

GLOSSARIUM

1.      “Addendum” is het document dat de relatie tussen de Merchant en Revuw regelt met betrekking tot privacy. “Persoonlijke Gegevens” betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met bijzondere verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of een of meer kenmerkende elementen van zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

2.    Revuw is het bedrijf Revuw B.V. – Kanaalpark 140, 2321 JV Leiden – Mail: [email protected]

3.    “Verwerker” de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsdienst en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke.

4.    “Verantwoordelijke voor de verwerking” de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, alsmede de vastgestelde instrumenten, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen.

5.    “Gebruiker(s)” en/of “Klant(en)” “Betrokkene(n)” de persoon die de website www.Revuw.nl bezoekt en de dienst gebruikt, d.w.z. degene naar wie de Persoonsgegevens verwijzen die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de Betrokkene.

CATEGORIEËN VAN GEGEVENS

De Beheerder verzamelt rechtstreeks van zijn Gebruikers Persoonsgegevens en andere informatie als onderdeel van de online registratieprocessen op de website www.Revuw.nl, om de door Gebruikers gevraagde diensten te kunnen leveren (typisch zijn dit gegevens zoals e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer van een contactpersoon).

Het onderwerp van verwerking kunnen persoonsgegevens van Gebruikers zijn zoals:

  • Gegevens verstrekt op basis van registratie en de gegevens die nodig zijn voor de betaling.

Revuw zal persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn om zich correct te registreren op de site om toegang te krijgen tot het platform en het gebruik van gerelateerde diensten. Deze gegevens worden rechtstreeks door de Data Subject verstrekt en kunnen persoonlijke gegevens en contactgegevens bevatten, inclusief maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Revuw zal ook gegevens verwerken die nodig zijn voor de betaling van niet-gratis diensten door de geregistreerde Gebruiker, inclusief eventuele factuurgegevens. Als de Gebruiker het toestaat, of door het gebruik van cookies, kan Revuw authenticatie of betalings- en facturatiegegevens opslaan, die de Gebruiker op elk moment kan verwijderen en die alleen gebruikt zullen worden voor de uitvoering van het contract.

Automatisch verzamelde gegevens.

De computersystemen en -toepassingen voor de werking van de Revuw website detecteren, in de loop van hun normale werking, bepaalde gegevens (waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van Internet communicatie protocollen) die geassocieerd kunnen worden met identificeerbare gebruikers. De verzamelde gegevens omvatten de IP adressen en domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de gevraagde bronnen, de methode gebruikt voor het indienen van de aanvraag bij de server, de grootte van het bestand verkregen als antwoord, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord gegeven door de server (succesvol, fout, enz.) en andere parameters betreffende de werking van de website. ) en andere parameters betreffende het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de browser en de computeromgeving, de naam van de internet service provider (ISP), datum en tijdstip van het bezoek, de webpagina van herkomst van de bezoeker (referral) en exit.

 

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens.

De vrijwillige en uitdrukkelijke verzending van elektronische post naar de adressen die in de verschillende toegangskanalen van deze site zijn aangegeven, houdt geen verzoek om toestemming in en houdt de verwerving in van het adres van de afzender en van gegevens die nodig zijn om te reageren op verzoeken, alsmede van alle andere in het bericht opgenomen persoonsgegevens. Deze gegevens worden geacht vrijwillig te zijn verstrekt door de gebruiker op het moment van het verzoek om levering van de dienst. Door een opmerking of andere informatie in te voeren, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dit document, en stemt er met name mee in dat de ingevoerde inhoud ook vrijelijk aan derden kan worden doorgegeven. Integendeel, specifieke samenvattende informatie zal worden gemeld of weergegeven op de pagina’s van de site die voor bepaalde diensten op aanvraag zijn ingericht (formulieren). De gebruiker moet dus uitdrukkelijk instemmen met het gebruik van de gegevens in deze formulieren om het verzoek te verzenden.

 

Gegevens verwerkt als Gegevensverwerker.

Revuw verwerkt de door Merchants verstrekte gegevens als een gegevensverwerker en in overeenstemming met de vereisten in het Addendum. In het bijzonder garandeert Revuw te voldoen aan de instructies van de Merchant en deze gegevens niet te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals marketing, marktonderzoek, communicatie naar derden of verspreiding.

 

Cookies.

De site maakt gebruik van cookies. De via cookies verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor toegang tot delen van de site of voor statistische doeleinden of om de browse-ervaring in de toekomst aangenamer en efficiënter te maken, door te proberen het gedrag van de gebruiker te beoordelen en het aanbod van inhoud aan te passen aan zijn gedrag. Voor meer informatie bezoek hier www.Revuw.nl

 

Plug-ins.

De site bevat/bevat ook plug-ins voor sociale media en/of knoppen om inhoud gemakkelijk te kunnen delen op uw favoriete sociale netwerken. Dergelijke plug-ins zijn geprogrammeerd om geen cookies te plaatsen wanneer u de pagina bezoekt, om uw privacy te waarborgen. Eventuele cookies worden alleen geplaatst wanneer de gebruiker daadwerkelijk en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Vergeet niet dat als de gebruiker surft terwijl hij/zij is ingelogd op het sociale netwerk, hij/zij al heeft ingestemd met het gebruik van cookies die via deze site worden doorgegeven op het moment van registratie bij het sociale netwerk. Het verzamelen en gebruik van informatie die door middel van de plug-in wordt verkregen, valt onder het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar wordt verwezen.

 

BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens in het bezit van de Eigenaar worden rechtstreeks bij de betrokkene verzameld. Gegevens van eindgebruikers worden door Merchants geüpload als onderdeel van het gebruik van diensten.

 

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG

De verwerking van de gegevens van Gebruikers heeft de volgende doeleinden en rechtsgrondslag:

 

Registratie en toegang tot diensten

Doel: authenticatie en gebruik van de site.

Rechtsgrondslag: contractuele nakoming.

 

Verwerking van betalingen.

Doel: toegang tot bepaalde doeleinden van de dienst.

Rechtsgrondslag: contractuele nakoming.

 

Opslag van betalingsgegevens van gebruikers.

Doel: versnellen van het aankoopproces. Zonder toestemming wordt niets opgeslagen.

Wettelijke basis: toestemming van de Gebruiker.

 

Communicatie naar zakelijke partners en/of derden

Doel: Communicatie voor marketing-, promotie- en/of commerciële doeleinden.

Wettelijke basis: toestemming van de Gebruiker.

 

Nieuwsbrief

Doel: versturen van e-mail over nieuws en onderwerpen die van belang zijn.

Wettelijke basis: toestemming van de Gebruiker.

 

Verzenden van direct marketing communicatie

Doel: updates over de producten en diensten van de Eigenaar. Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de Eigenaar.

 

Onderhoud en verbetering van de dienst.

Doel: gebruik van geaggregeerde en anonieme gegevens om de dienst te verbeteren.

Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de Eigenaar.

 

Opsporen of voorkomen van frauduleuze activiteiten.

Doel: Opsporen, voorkomen of stoppen van frauduleuze activiteiten op de site.

Rechtsgrondslag: gerechtvaardigd belang van de Eigenaar en wettelijke verplichting.

 

Naleving van gerechtelijke bevelen Doel: voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.

 

Boekhouding.

Doel: voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrondslag: wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens.

Doel: het waarborgen en verbeteren van de webbrowserervaring. Rechtsgrondslag: het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

Gegevens die vrijwillig door de Gebruiker zijn verstrekt,

Doel: is het doel dat inherent is aan het verzoek om die gegevens in te voeren.

Rechtsgrondslag: toestemming van de Gebruiker.

 

Voor cookies en plug-ins: zie het cookiebeleid door hier “www.revuw.nl/cookie” aan te klikken.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor de in punt 1 en 2 van dit artikel genoemde doeleinden is noodzakelijk om u in staat te stellen zich op het platform te registreren en het contract te sluiten. Zonder deze gegevens kunt u dus geen gebruik maken van onze diensten.

 

De toestemming voor de in de punten 3, 4 en 5 genoemde doeleinden is facultatief en heeft geen negatieve gevolgen voor de ervaring van de gebruikers.‍

 

ONTVANGERS VAN GEGEVENS

 

Voor zover relevant voor de vermelde verwerkingsdoeleinden, kunnen de gegevens van de Gebruikers worden bekendgemaakt aan partners, adviesbureaus, particuliere bedrijven, externe technische dienstverleners, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus.

 

Indien de leveranciers persoonsgegevens verwerken namens de verantwoordelijke voor de verwerking, worden zij aangewezen als gegevensverwerkers ex art. 28 GDPR.

 

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND

 

De Revuw website kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten het gebied van de Europese Unie bevinden. In het bijzonder via sociale plug-ins en de Google Analytics dienst. De overdracht is geautoriseerd en strikt gereguleerd door artikel 45, lid 1 van de EU-verordening 2016/679, dus het vereist geen specifieke machtigingen.

 

PERIODOFCONSERVATION

 

Volgens het principe van opslagbeperking (art.5, GDPR) wordt de verificatie van de veroudering van de opgeslagen gegevens in relatie tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld periodiek uitgevoerd.

 

In het bijzonder:

(a) automatisch verzamelde gegevens worden gedurende de strikt noodzakelijke tijd verwerkt, uitsluitend om statistische informatie over het gebruik van de site af te leiden en de regelmatige werking ervan te controleren, ook voor veiligheidsdoeleinden of volgens de termijnen die door de wettelijke voorschriften zijn bepaald;


b) de vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt of volgens de termijnen die zijn voorzien in de wettelijke voorschriften.

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

De betrokkene heeft altijd het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking toegang tot zijn/haar gegevens, rectificatie of wissing van gegevens, beperking van de verwerking of de mogelijkheid om zich tegen de verwerking te verzetten, om gegevensportabiliteit te verzoeken, om de toestemming voor de verwerking in te trekken door deze en andere rechten krachtens de GDPR te doen gelden door eenvoudige communicatie aan de verantwoordelijke voor de verwerking. De Betrokkene kan ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

De Betrokkene kan deze verzoeken doorsturen naar het volgende e-mailadres: [email protected].

 

METHODEN VAN GEGEVENSVERWERKING.

De door de Gebruikers verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt met inachtneming van de voornoemde regelgeving en de geheimhoudingsverplichtingen die de activiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking inspireren. De gegevens zullen worden verwerkt zowel met computerhulpmiddelen als op papieren media en op elk ander type geschikte media, in overeenstemming met de adequate veiligheidsmaatregelen overeenkomstig artikel 5 par. 1 letter F van de GDPR.‍

 

LAATSTE OPMERKINGEN EN MANIER VAN UPDATEN

 

De informatie wordt alleen verstrekt voor de revuw website en niet ook voor andere websites die door de gebruiker geraadpleegd kunnen worden via links op deze site. Het beleid kan worden gewijzigd als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving op dit gebied, daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om periodiek de Privacy Policy te controleren om op de hoogte te blijven van de laatste wetswijzigingen.